3
1
2
4
5
6
7
8
9

Mirësevini!

Instituti i Transportit, është krijuar në vitin 1985. Me një eksperiencë pune mbi 20-vjeçare, Instituti i Transportit ka kryer studime afatmesme dhe afatgjata të aplikueshme në sektorin e transportit, oponenca, konsulenca, etj si dhe ka marre pjesë në programe të ndryshme rajonale. Në kuadrin e programeve të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare për reformimin e Institucioneve Studimore, Instituti i Transportit u reformua si “Njësi Shërbimi” pranë Ministrisë që mbulon çështjet e transportit. Objekti kryesor i veprimtarisë së IT është:

-Funksionimi si një burim qendror i informacionit për sektorin e transportit (krijimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i database-s të sektorit të transportit).
-Mirëmbajtja dhe përditësimi i Planit Kombëtar të Transportit (PKT) dhe programeve të investimeve lidhur me to.