Instituti i Transportit

ShqipEnglish
Marreveshje dhe konventa

Shpërndaje me Postë Elektronike Shtyp PDF
Konventa dhe Marrveshje Ndërkombëtare në fushën e transportit

Ne kuadrin e nje programi te vecante te punes, prane Institutit te Transportit, me urdherin Nr.486 date 17.02.2000 te Ministrit eshte punuar per grumbullimin, perkthimin dhe redaktimin e Konventave dhe Marreveshjeve Nderkombetare te Transportit.

Kjo ka perfshire dy procese pune:

1-. Pergatitja e Konventave dhe Marreveshjeve duke perfshire perkthimin dhe pershtatjen e tyre nen drejtimin e IT

2-.Zhvillimi i procedurave nga MTT per ne Ministrine e Jashteme ndjekjen ne Qeveri dhe shqyrtimin ne grupet parlamentare dhe miratimi ne Parlament.

 

Nr

Titulli

Viti

Autor

Financuar

1

Konventa e Trafikut Rrugor e vitit 1968

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

2

Konventa per Organizaten Nderkombetare mbi Sigurine Rrugore (PRI) e nenshkruar ne Luksemburg.

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

3

Konventa Nderkombetare e Vijave te Ngarkeses e vitit 1966 (detare)

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

4

Konventa Nderkombetare per Lehtesirat e Kalimit Kufitar per pasagjeret dhe bagazhet nepermjet Hekurrudhes( Janar 1952)

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

5

Konventa nderkombetare per Harmonizimin e Kontrolleve Kufitare te Mallrave
(21 Tetor 1982).

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

6

Konventa Europiane mbi linjat e rendesishme Nderkombetare te Transportit te Kombinuar dhe instalimet e lidhura me te ( AGTC) (1 shkurt 1991)

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

7

Konventa Europiane mbi Trajtimin Doganor te Paletave te perdorura ne Transportin Nderkombetar
( 9 dhjetor 1960)

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

8

Konventa e Kombeve te Bashkuara mbi Ligjin e Detit (10 Dhjetor 1982)

2000

IT

Qeveria
Shqiptare

9

Marreveshja Europiane Plotesuese e Konventes per Trafikun Rrugor (1.05.1971).

2001

IT

Qeveria
Shqiptare

10

Konventa mbi Shenjat dhe Sinjalet Rrugore (8.11.1968)

2001

IT

Qeveria
Shqiptare

11

Marreveshja Europiane per plotesimin e Konventes per Sinjalet dhe Shenjat ne Rruge (1.05.1971)

2001

IT

Qeveria
Shqiptare

12

Protokoll i Shenjave Rrugore dhe Sinjaleve ne plotesim te Marreveshjes Europiane
( 1.03.1973)

2001

IT

Qeveria
Shqiptare

13

Konventa mbi Kontraten per Transportin Nderkombetar te Mallrave ne Rruge (CMR) (19.05.1956)

2001

IT

Qeveria
Shqiptare

14

Protokoll i CMR ( 1978).

2001

IT

Qeveria
Shqiptare

15

Marreveshja Europiane ne lidhje me shoferet e Automjeteve te perfshire ne Transportin Nderkombetar Rrugor (AETR)( 1.07.1970)

2001

IT

Qeveria
Shqiptare

16Konventa Nderkombetare per Matjen e tonazhit te Anijeve (1969)
2001
IT
Qeveria
Shqiptare
17

Konventa Nderkombetare per Kerkim Shpetimin ne det (SAR)

2001
IT
Qeveria
Shqiptare
18

Kontrolli Shteteror Portual (PCS)

2001
IT
Qeveria
Shqiptare
19

Konventa e praktikave doganore mbi Importimin
e perkohshem te mjeteve rrugore private ( 04.06.1954)

2002
IT
Qeveria
Shqiptare
20

Konventa e praktikave doganore mbi Importimin e perkohshem te mjeteve Rrugore tregetare .(18.05,1956)

2002
IT
Qeveria
Shqiptare
21Marreveshja mbi Transportin Nderkombetar te Mallrave qe prishen dhe mbi paisjet e vecanta qe duhet te perdoren per nje transport te tille (ATP) (1.09.1970)
2002
IT
Qeveria
Shqiptare
22Marreveshja ne lidhje me Adaptimin e Kushteve Uniforme per Inspektimet Teknike Periodike te mjeteve te motorrizuara dhe njohja reciproke e ketyre inspektimeve e vitit 1977
2002
IT
Qeveria
Shqiptare
23Konventa Nderkombetare per Parandalimin e Perplasjeve ne det
2002
IT
Qeveria
Shqiptare
24

Konventa Nderkombetare mbi pergjegjesite e pronareve te anijeve

2003
IT
Qeveria
Shqiptare
25Konventa Nderkombetare mbi paisjet e levizeshme te avionit ( 16.11.2001)
2003
IT
Qeveria
Shqiptare
26

Protokoll per Konventen
Nderkombetare te paisjeve te levizeshme te Avionit per ceshtje specifike .(16.11.2001)

2003
IT
Qeveria
Shqiptare
27Marreveshja ne lidhje me Pranimin dhe Implementimin e Kerkesave te Aviacionit te Bashkuar. ( 11.09.2001)
2003
IT
Qeveria
Shqiptare
28Marreveshja Europiane per Transportin Rrugor te Mallrave te Rrezikeshme (ADR) (30.09.1957)
2004
IT
Qeveria
Shqiptare