Instituti i Transportit

ShqipEnglish
Shpërndaje me Postë Elektronike Shtyp PDF
Krijimi i data- bazes së transportit
 
Një nga objektivat kryesore të veprimtarisë së Institutit të Transportit është  funksionimi i tij si burim qendror i informacionit për sektorin e transportit.
Për realizimin e këtij objektivi, detyre kryesore është  krijimi i data- bazes së transportit për secilin lloj të tij, mirëmbajtja dhe perditesimi i kësaj data- baze.
Në zbatim të Urdhrit nr. 57, datë 09.04.2009 të Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, “Për krijimin e një data-base të plotë dhe gjithëpërfshirës të sektorit të transportit”, gjatë periudhës Gusht – Shtator 2009, IT ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me:
•    Drejtorinë e Përgjithshme të Hekurudhave
•    Inspektoriatin Hekurudhor
•    ANTA
•    DPAC
•    Autoritetin Portual Durrës
•    Portet Detare Shëngjin, Vlorë, Sarandë
•    Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve
•    Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor
•    Ndërmarrjen e Shërbimit të Mjeteve Ujore